Firemná univerzita ako nástroj obnovenia po prevádzkovej katastrofe

Firemná univerzita má ako nástroj na riadenie procesu vzdelávania a spôsobilostí zamestnancov schopnosť zapojiť sa do obnovenia prevádzky po prevádzkových katastrofách, nech je tento termín naplnený akoukoľvek skutkovou podstatou.

Kľúčové funkcionality Firemnej univerzity pri pláne obnovy

Mapovanie spôsobilostí voči procesom – GAP analýza

Základné sledovanie spôsobilostí voči zákonu v oblasti BOZP, GDPR alebo zdravotné či odborné spôsobilosti môžu byť súčasťou základnej konfigurácie. Procesné alebo produkčno-odborné spôsobilosti viazané na role v procese sú kľúčovou funkcionalitou.

Stav – mapa spôsobilostí je sledovateľná v časovej línii, je teda možné spraviť snímku obdobia a porovnať ju s novou situáciou. Výsledkom je rozdielová analýza.

Zoznam všetkých chýbajúcich spôsobilostí je možné transponovať na katalóg nadobudnutí (zoznam školení, autorizácií, tréningov, diplomov a certifikácií) kde každá z nadobudnutí má svoj odhadovaný náklad a čas. Takto je možné získať predstavu o trvaní a cene doplnenia medzier v spôsobilostiach tímov.

Generovanie zoznamu spôsobilostí potrebných na obnovenie prevádzky

GAP analýza chýbajúcich spôsobilostí je viazaná na role – z ktorých je možné odvodiť pozície. Takýto výstup môže byť podkladom pre recruitment – dodá zoznam pozícii a ich špecifikáciu. Zároveň poslúži ako hodnotiaca mustra uchádzačov, prípadne podklad pre prípravný inkubátor uchádzačov v dlhodobejších procesoch obsadzovania pozícii či dopĺňania kompetencií v tíme.

Podpora adaptácie pri preskupení zamestnancov na pozíciách

Pri reorganizovaní realizátorských tímov Vám pomôže SkillsMapping – mapovanie spôsobilostí, ktorých nositeľmi sú zamestnanci. Takto podporené rozhodovanie má lepšie výsledky ako nekvalifikované núdzové preskupenie. Rovnako je táto zmena podporená riadeným prístupom k nadobudnutiu chýbajúcich spôsobilostí, čo je zamestnancami vnímané ako benefit sociálnej bezpečnosti.

Onboarding a zabezpečenie spôsobilostí pre nových zamestnancov

Príprava a zaškoľovanie nových zamestnancov on-work, v adaptačných programoch, alebo ešte pred nástupom v inkubátoroch organizované Firemnou univerzitou je efektívny a kontrolovateľný proces. Ak je vyvolaný prevádzkovou katastrofou vo forme straty časti zamestnancov, je to významný nástroj urýchlenia zotavenia a minimalizácie škôd vyvolaných takýmto incidentom.

Mapovanie a zálohovanie prevádzkových vedomostí

Vzdelávanie má množstvo podôb a foriem. Jedným z najúčinnejších je zdieľanie skúseností v kontexte od kmeňových zamestnancov. Takýto „User generated content“ má okrem nespornej efektivity aj rozmer ukladania vedomostí pre ďalší rozvoj, či už inovatívne procesy, alebo obnovovanie know-how kapitálu organizácie.

Modelovanie situácií pri tvorbe rizikových plánov

Modelovanie rôznych kombinácií pri zmenách v produkcii, preskupovanie tímov, alebo dopĺňanie nových recruitmentom, či akvizíciou je veľmi náročný a zodpovedný proces. Modelovanie zmien v zmysle disponibility spôsobilostí, saturácie potrieb procesov a ich odhadované časové a finančné náklady na dosiahnutie cieľového stavu sú výstupom Firemnej univerzity pre Decission support.

Chcete vedieť viac? Zavolajte mi na 0903 556 725

Andrej Stančík