INFORMÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA, POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) Občianske združenie komunitného vzdelávania VIRTA
so sídlom Vodárenská 5,
040 01 Košice – sever, Slovenská republika,
IČO 42111323,
registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 16. 6. 2010

ako Prevádzkovateľ
(ďalej len „Združenie“)

Vám ako dotknutej osobe týmto v zmysle ustanovenia § 15 Zákona poskytuje informácie o skutočnostiach a poučenie o právach, týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

  1. Účel

(1) Združenie spracúva Vaše osobné údaje v informačnom systéme „Informovanie o činnosti a aktivitách Združenia“ na účely výkonu práv a povinností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie informovania verejnosti o činnosti a aktivitách Združenia, prípadne projektov podporovaných Združením, najmä komunikácie s potenciálnymi podporovateľmi a členmi, dosiahnutie transparentnosti a verejnej podpory aktivít Združenia. (2) Na základe žiadosti budete kedykoľvek informovaný o konkrétnom spôsobe, rozsahu a účele použitia Vašich osobných údajov. (3) Vaše osobné údaje budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu, na zabezpečenie informovania verejnosti o činnosti a aktivitách Združenia, najmä komunikácie s potenciálnymi podporovateľmi a členmi, dosiahnutie transparentnosti a verejnej podpory aktivít Združenia.

  1. Zoznam osobných údajov

(1) Združenie spracúva nasledovné osobné údaje a ich kategórie: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailová a iné korešpondenčné adresy, dátum narodenia, číslo bankového účtu a podpis. (2) Združenie nespracúva iné osobitné kategórie osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 Zákona (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo hnutiach, členstvo v odborových organizáciách, údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, biometrické údaje).
III. Poučenie o dobrovoľnosti a dobe platnosti súhlasu

(1) Osobné údaje poskytujete dobrovoľne. (2) Platnosť Vášho súhlasu je viazaná na dosiahnutie účelu spracovania Vašich osobných údajov. Súhlas udeľujete na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania Vašich osobných údajov. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať.

  1. Vzťah k tretím stranám

Združenie neposkytuje Vaše osobné údaje tretej osobe za účelom ich ďalšieho spracovania.

  1. Zverejnenie osobných údajov

(1) Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko môžu byť zverejnené na webovom sídle Združenia za účelom dosiahnutia transparentnosti činnosti a aktivít Združenia, prípadne projektov podporovaných Združením. Na dosiahnutie tohto účelu týmto výslovne súhlasíte s takýmto spracúvaním svojich osobných údajov. (2) Súhlas so zverejnením osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

  1. Tretie krajiny

K prenosu osobných údajov Vašich osobných údajov do tretích krajín, t.j. do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej Únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, nedochádza.
VII. Ďalšie práva dotknutej osoby

(1) Na základe písomnej žiadosti máte od Združenia právo vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu (§ 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona); pri vydaní rozhodnutia podľa čl. VII. ods. 3 písm. b) (§ 28 ods. 5 Zákona) ste oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Združenie získalo Vaše osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

(2) Na základe písomnej žiadosti máte právo u Združenia namietať voči: a) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

(3) Na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte u Združenia právo: a) kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, Združenie je osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, b) kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Združenia, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo žiadať Združenie o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Združenie je povinné žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás Združenie informuje v lehote 30 dní od doručenia žiadosti (toto právo Vám neprislúcha iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Združenie vydalo rozhodnutie, ktorým vyhovelo Vašej požiadavke, alebo ak Združenie na základe zmluvy prijalo iné primerané opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov).

(4) Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

(5) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, je práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba. (6) Ak: a) uplatníte námietku podľa čl. VII ods. 2 písm. a), je Združenie povinné spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať, okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona, b) uplatníte námietku podľa čl. VII ods. 2 písm. b), je Združenie povinné bez zbytočného odkladu skončiť využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona v poštovom styku, c) uplatníte námietku podľa čl. VII ods. 2 písm. c), je Združenie povinné to bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní, písomne oznámiť každému, komu osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona poskytol; zákaz ďalšieho poskytovania uvedených osobných údajov platí pre Združenie a každého, komu ich Združenie poskytlo odo dňa nasledujúceho po dni doručenia námietky, prípadne doručenia písomného oznámenia Združenia.

VIII. Forma uplatnenia práv dotknutou osobou

Svoje práva môžete uplatniť: a) písomne, pričom ak z obsahu Vašej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, potom sa žiadosť považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom ste povinný doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Združenie povinné odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písm. a) a b), pričom sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Združeniu bez zbytočného odkladu.